Kauno vaikų darželis „RUDNOSIUKAS“

Kontaktai: Betonuotojų g. 3, LT-52372, Kaunas

El. paštas rudnosiukasdarzelis@gmail.com

Telefonas (8-37) 350278

Faksas (8-37) 350278

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos juridinio asmens kodas: ;191636977

Mokomoji kalba: lietuvių

logo

VIZIJA

Vaikų darželis „Rudnosiukas“ – siekiantis, kad etnokultūra taptų vaikų prigimtinių galių ir kūrybos atskleidimo šaltiniu, šiuolaikiškas, atviras pozityviai kaitai ir partnerystei darželis, turintis saugią, jaukią, vaiko poreikius tenkinančia ugdymo(si) aplinką bei aukštą ugdymo(si) kokybę.

MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas 3-6 metų Petrašiūnų seniūnijos vaikams. Padėti šeimai ugdyti vaiką, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, užtikrinant ir toliau tobulinant saugią, sveiką, ir kūrybiškumą skatinančią, ugdymosi aplinką, puoselėjant darželio tradicijas pagrįstas mūsų tautos etnokultūrinėmis vertybėmis.

Sudaryti sėkmingas prielaidas tolimesniam ugdymuisi mokykloje.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas, siekiant darnaus asmenybės ugdymo.

Tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas.

UŽDAVINIAI:

Bendradarbiaujant su šeima:

puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymąsi, ugdyti bendravimo – bendradarbiavimo gebėjimus, laiduojant harmoningą socialinę integraciją (socializaciją);

suteikti vaikui galimybę pačiam įsitikinti savo sugebėjimu bendrauti, dalintis patirtimi, tyrinėti, eksperimentuoti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, pajusti savo galimybes ir vertę;

sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, dorines, estetines nuostatas, vertybes, papročius, tradicijas;

sudaryti sąlygas per vaikų savarankiškai pasirinktą ir pedagogų tikslingai pasiūlytą, veiklą – tenkinant ugdytinių poreikius, per vaiko sąveiką su edukacine aplinka įgyjant, tobulinant, plėtojant šias kompetencijas: sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę.

TRUMPA ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas" įsikūręs rytiniame Kauno miesto dalies pakraštyje, Nemuno dešiniajame krante, prie vandens jėgainės, šalia Kauno marių regioninio parko, Petrašiūnų seniūnijoje nuo 1958 metų.

Kauno miesto mero potvarkiu 1994-10-26 Nr.705 Kauno vaikų darželiui Nr.46 – ajam suteiktas ,,Rudnosiuko" pavadinimas.

Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas" bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti 3 – 7 metų amžiaus vaikus, integruojanti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes (teikiant logopedinę korekcinę pagalbą). Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus tarpsnio vaikų. Vaikų darželyje veikia trys ikimokyklinio amžiaus grupės ir viena priešmokyklinio amžiaus grupė.

Tai mažas, jaukus, kompaktiškas, primenantis namų aplinką, 4 grupių vaikų darželis, atviras visuomenei, bendradarbiaujantis su Kauno Humanitarine pradine mokykla, Vaikų literatūros muziejumi, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, Kauno marių regioninio parko direkcija, rajono ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis.

Etninė kultūra ir pažintinė tiriamoji veikla yra tikslinės ugdymo kryptys įstaigoje.