Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupes priimami vaikai nuo 3 iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paprastai jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 

Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo sutartį, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinės ugdymo grupės į priešmokyklinę turi būti pasirašoma nauja sutartis.