2020 m. išorės vertinimo rezultatai 

Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viešojo maitinimo įmonės patikrinimo išvados: (aktas 2020-11-20 Nr.33VMĮP-966) Nustatyta neatitiktis: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedas, II skyrius, 1 dalis, f punktas. 

Nurodymai įgyvendinti per 7 dienas. 

2019 m. išorės vertinimo rezultatai 

Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viešojo maitinimo įmonės patikrinimo išvados: (aktas 2019-04-15 Nr. 33VMĮP-463) Ūkio subjektas atitiko maisto higienos, atsekamumo, tinkamumo vartoti terminų, laikymo sąlygų, technologijos, personalo higienos, biocidinių produktų naudojimo reikalavimus. Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikomos. 

—————————————————————————————–

2018 m. išorės vertinimo rezultatai 

Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viešojo maitinimo įmonės patikrinimo išvada: (aktas 2018-03-26 Nr. 33VMĮP-274) esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, nuobaudų netaikyta.       

Nacionalinio visuomeninio sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento patikrinimo  išvada: (aktas 2018-03-23 Nr.( 2-12 15,3,2) PA-1266) ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 752016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimai“.  

——————————————————————————————-

Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ vidaus auditą, kurio metu buvo siekta patikrinti ir įvertinti, ar įstaiga laikosi veiklos planu, procedūrų, įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar Savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal norminius teisės aktus, ar lėšos, skirtos iš Savivaldybės biudžeto, naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, ar teikiama informacija apie įstaigos veiklą patikima ir išsami.

Išvada: vertinant, ar Įstaiga laikosi veiklos planų, procedūrų, Įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar teikiama informacija apie Įstaigos veiklą yra patikima ir išsami, nustatyta, kad: Įstaigos vidaus kontrolė yra gera (Įšrašas iš „Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ vidaus audito ataskaitos 2016-11-28 Nr. 21-6-31“).

Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo maitinimo įmonės patikrinimo išvada: (aktas 2016-09-28 Nr.33VMĮP-1100) pažeidimų nėra. Nurodymas: atliekant savikontrolės auditą įtraukti punktą dėl vartotojų skundų nuo 2016-09-28.

Kauno departamento visuomenės sveikatos centro patikrinimo išvada: (aktas 2016-06-16 Nr.PA.2-579(17.15.1 2.12) Kauno vaikų darželis  „Rudnosiukas“ atitinka Lietuvos higienos normos HP 75:2016 reikalavimus.