Meninio ugdymo (šokių, kūno kultūros) mokytojas

Pagal grafiką kiekvienai grupei, du kartus savaitėje, veda kūno kultūros  užsiėmimus, per meninę raišką – šokį, vieną kartą savaitėje ryto mankštas grupėse. Ugdo vaikų vertybines nuostatas, padeda jiems tenkinti saviraiškos ir saviugdos poreikius, ugdo vaikų bendruosius gebėjimus, moko pažinti,  valdyti savo kūną, emocinę ir fizinę raišką. Organizuoja kūno kultūros, per meninę raišką, renginius įstaigos bei miesto mastu. Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus vaikų darželyje dirbančius specialistus, mokytojus ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymo pasiekimų srityje svarbiausias lūkestis – kuriantis vaikas. Meninio ugdymo (šokių, kūno kultūros) mokytojas, organizuodamas savo veiklas sudaro visapusiškas sąlygas šiam lūkesčiui skleistis.

Meninio ugdymo (šokių, kūno kultūros) mokytojas

Agnė Sankauskaitė 

Telefono Nr. 8 (37) 350278

 

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Pagal grafiką kiekvienai grupei, du kartus savaitėje, veda muzikos užsiėmimus. Organizuoja grupinius ir individualius užsiėmimus, lavina ir formuoja muzikinius vaikų gebėjimus ir įgūdžius, ruošia vaikus įvairiems konkursams, festivaliams, rūpinasi jų meninių gebėjimų plėtojimu. Inicijuoja ir organizuoja įvairius šventinius renginius vaikų darželyje, mieste. Bendradarbiauja su įstaigoje dirbančiais specialistais, mokytojais (socialiniu pedagogu, logopedu, meninio ugdymo (šokių, kūno kultūros) mokytoju, grupių mokytojais) vaikų ugdymo klausimais. Stebi vaiko gebėjimus, vertina vaiko pasiekimus, apie vaiko pasiekimus ir pažangą informuoja grupės mokytojus, tėvus (globėjus). Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus vaikų darželyje dirbančius specialistus, mokytojus ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Ina Levčenkaitė

Telefono Nr. 8 (37) 350278