KŪNO KULTŪROS PEDAGOGAS

Ugdo vaikų fizinius gebėjimus, vykdo korekcinį procesą, organizuoja sportinius vaikų, bendruomenės renginius, pramogas, varžybas. Parengia įstaigos ugdytinius ir dalyvauja mieste organizuojamose sportinėse varžybose, sporto šventėse. Teikia švietėjišką pagalbą pedagogams, tėvams apie vaikų fizinės ir psichinės sveikatos ugdymo būdus ir formas, rengia informacinę medžiagą bendruomenei (atmintinės, lankstinukai, straipsniai), pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, vaikų darželio pedagogus, kitus su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų fiziniu ugdymu susijusius asmenis. Bendradarbiauja ir bendrauja su vaikų darželio pedagogais, logopedu, muzikos mokytoju, sveikatos priežiūros specialistais administracija, tėvais.  Dalyvauja bendruose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, audito vykdyme, projektų kūrime ar įgyvendinime, programų, planų  rengime ir kitose įstaigos vadovo deleguotose veiklose. Teikia siūlymus dėl vaikų darželio ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso gerinimo. Tvarko savo veiklos dokumentus, padeda parengti individualias ir pritaikytas programas, planuoja vaikų fizinio ugdymo veiklą. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Kūno kultūros pedagogas teisės aktų numatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje. 

Telefono Nr. 8 (37) 350 278