LOGOPEDAS

 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, esant reikalui Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais, bei formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedas  Žaneta Šumskienė

Telefono Nr. 8 (37) 350 278

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS 

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo įvairią prevenciją, dirba su vaikais patiriančiais seksualinį ir fizinį  išnaudojimą. Padeda  tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, vaikų darželio administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda  jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip  būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią ugdymosi aplinką. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį įstaigoje. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su vaikų darželio personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų  institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą. Atstovauja ir gina vaikų teises vaikų darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Socialinis pedagogas Ieva Murauskienė

Telefono Nr. 8 (37) 350 278