Informuojame,

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo 2018 m. gruodžio 18  d. Nr.T-656

Informuojame,

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo 2018 m. gegižės 29 d. Nr.T-282

parsisiųsti PDF formatu

 
VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO VAIKŲ DARŽELĮ ,,RUDNOSIUKAS" TVARKA
 

Vaikai priimami į Kauno vaikų darželį ,,Rudnosiukas" vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija) "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo".

parsiųsti Adobe.PDF formatu

 
Prašymo pateikimas:
 • Elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą;

 • Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" direktoriui ar švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, direktorės pavaduotojai ugdymui Jovitai Antulevičienei, tel.: (8-37) 350 278.

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei, M.Dabužinskio g.6, 21 kabinetas, tel.: (8-37) 208 427

 

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

 


Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką, taip pat šių principų:

teikiama pirmenybė šiems vaikams:

 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

 • įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;

 • vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

 • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai;

 • vaikams iš socialiai remtinų šeimų ir vaikams iš šeimų;

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

 
 
Vaiko priėmimas:
 • švietimo įstaigos direktoriui pateikiama teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;

 • vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma: sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

 • sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai;

 • ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje;

 • vaiko priėmimas į grupę įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes bus priimami tik paskiepyti vaikai

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 

VAIKO PRIIMTO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ UGDYMO SUTARTIS
 
VAIKO PRIIMTO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ UGDYMO SUTARTIS
 

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Grupių sudarymas
 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

 • Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ duomenų bazės tvarkytojas JOVITA ANTULEVIČIENĖ, tel. 37 350 278

 • Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

 
 
Grupių skaičius 2018-2019 mokslo metams
 • Ikimokyklinio ugdymo grupės - 3 (3 – 4 m. amžiaus, 4 – 5 m. amžiaus, 5 -6 m. amžiaus)

 • Priešmokyklinio ugdymo grupė - 1 (5 - 7 m. amžiaus)

 

 
Laisvos vietos grupėse
 
Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HP 75:2008 "Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-366 (Žin., 2008, Nr.54-2005), nustatytus reikalavimus.
 

Kauno vaikų darželyje„Rudnosiukas“ planinis vaikų vietų skaičius –72.

 
Informaciją apie laisvas vietas Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas" grupėse rasite, paspaudę šią nuorodą:
 
Internetinis adresas, kuriuo pasinaudojus galima rasti informaciją apie laisvas vietas Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, informaciją tėvams, statistinę informaciją bei informaciją apie įstaigas: http://darzeliai.kaunas.lt