Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios naujas Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų Centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklines  ir priešmokyklines  ugdymo grupes tvarkos aprašas

SPRENDIMAS

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo 2019 m. spalio 15 d. Nr.T-456

SPREMDIMAS 
 
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo 2016 m. kovo 15 d. Nr.T-112
 
VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO VAIKŲ DARŽELĮ ,,RUDNOSIUKAS" TVARKA
Prašymo pateikimas:
 • Elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą;

 • Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" direktoriui ar švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jovitai Antulevičienei, tel.: (8-37) 350 278.

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei, M.Dabužinskio g.6, 21 kabinetas, tel.: (8-37) 208 427

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

 

10.Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į Aprašo 10.3 papunkčio sąlygas, šiems vaikams:

10.1.1vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus:

10.1.3. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;

10.1.4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai;

10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų ir vaikams iš šeimų;

10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2.Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų(globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 papunktį). 

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1. ir 10.1.2. papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiami po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.3-10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojasi tokia pačia tvarka. 

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1. papunktį (išskyrus 10.1.2 papunktį), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos“

Vaiko priėmimas:
 • švietimo įstaigos direktoriui ar pavaduotojui ugdymui pateikiama teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;

 • vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma: sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

 • sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai;

 • ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje;

 • vaiko priėmimas į grupę įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes bus priimami tik paskiepyti vaikai

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VAIKO PRIIMTO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ UGDYMO SUTARTIS

 
VAIKO PRIIMTO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ UGDYMO SUTARTIS
 

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

parsisiųsti Adobe .PDF formate

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Grupių sudarymas
 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

 • Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ duomenų bazės tvarkytojas JOVITA ANTULEVIČIENĖ, tel. 37 350 278

 • Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

 
Grupių skaičius 2020-2021  mokslo metams
 • Ikimokyklinio ugdymo grupės - 2 (3 – 4 m. amžiaus, 4 – 5 m. amžiaus, 5 -6 m. amžiaus)

 • Priešmokyklinio ugdymo grupės - 2 (5 - 7 m. amžiaus)

Laisvos vietos grupėse 2020-2021 m. m. nustatomos 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 patvirtintos Lietuvos higienos normos HP 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5,6 ir 28 punktais ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr.T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“, įsakymas Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metams 2019 m. birželio 18 d. Nr.35-150, 2019 m. rugsėjo 2 d. Nr.35-179
 
 
Kauno vaikų darželyje„Rudnosiukas“ planinis vaikų vietų skaičius –72.
 
Informaciją apie laisvas vietas Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas" grupėse rasite, paspaudę šią nuorodą:
 
Internetinis adresas, kuriuo pasinaudojus galima rasti informaciją apie laisvas vietas Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, informaciją tėvams, statistinę informaciją bei informaciją apie įstaigas: http://darzeliai.kaunas.lt