IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

 

Parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema.

  • Vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais.

  • Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais.

Pagrindiniai vaiko pasiekimų vertintojai yra auklėtojos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Vaiko pasiekimų vertinimo procese dalyvauja:

  • įstaigos specialistai ( logopedas, muzikos pedagogas, kūno kultūros mokytojas);

  • vaikai (įsivertina savo pasiekimus).

vaiko_pasiekimai2

 

Informacijos apie vaiko pasiekimus dokumentavimas.

Vaiko pasiekimų aplanke kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši.

Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas – dokumentuojami pedagogų aplanke "Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai".

 

Vertinimo informacijos panaudojimas.

Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai bus panaudojami šiuo tikslu – padėti pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos kokybę.

Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

parsisiųsti PDF formatu